اختلالات هتروژنى که در خصوصيات عمومى خاصى نظير التهاب پوست، مفاصل و ساختمان‌هاى غنى از بافت همبند ديگر و نيز تغييرات الگوى تنظيم ايمنى مثل توليد اتوآنتى‌بادى‌ها و اختلالات ايمنى با واسطه سلولى مشترک هستند. گرچه بيمارى‌هاى بالينى مجزائى هستند اما تظاهرات بيمارى مى‌تواند به‌طور قابل ملاحظه‌اى از يک بيمار به بيمار ديگر فرق کند و مشترک بودن خصوصيات بالينى بين بيمارى‌هاى خاص شايع است.