پاتوفيزيولوژى IgE به گيرنده‌هائى با ميل اتصال بالا در سطح ماست‌سل‌ها و بازوفيل‌ها متصل مى‌شوند. ارتباط متقاطع اين IgEها با آنتى‌ژن‌ها موجب فعال شدن سلولى و آزادسازى واسطه‌هاى از قبل و جديداً ساخته شده مى‌گردد. اين واسطه‌ها شامل هيستامين، پروستاگلاندين‌ها، لکوترى‌ان‌ها (نظير D4, C4 و E4, SRS-A)، اسيد هيدرولازها، پروتئازهاى خنثي، پروتئوگليکان‌ها و سيتوکاين‌ها است. اين واسطه‌ها در بسيارى از رخدادهاى پاتوفيزيولوژيک مرتبط با افزايش حساسيت نوع فورى از قبيل وازوديلاتاسيون، افزايش نفوذپذيرى عروقي، انقباض عضله صاف و جذب کموتاکتيک نوتروفيل‌ها و سلول‌هاى التهابى ديگر نقش دارند. تظاهرات بالينى هر واکنش آلرژيک به ميزان زيادى به محل آناتوميک و سير زمانى آزادسازى واسطه‌ها بستگى دارد.