تعريف اين بيمارى‌ها ناشى از آزاد شدن واسطه‌هاى وابسته به IgE از بازوفيل‌ها و ماست‌سل‌هاى حساس ‌شده‌اى هستند که در تماس که با آنتى‌ژن مناسب (آلرژن) بوده‌اند. اختلالات مربوطه شامل آنافيلاکسي، رينيت آلرژيک، کهير، آسم و درماتيت اگزمائى (آتوپيک) است. آلرژى آتوپيک به تمايل خانوادگى در ايجاد منفرد يا ترکيبى از اين اختلالات اشاره مى‌کند.