يک طرفه بودن يا دوطرفه بودن

يووئيت خلفى يک طرفه تشخيص توکسوپلاسموز، توکسوکارياز، سندرم نکروز حاد شبکيه يا عفونت اندوژن باکتريائى يا قارچى را مطرح مى‌کند.

علائم

۱. کاهش حدت بينائى در همهٔ انواع يووئيت خلفى امکان‌پذير است؛ اما به‌ويژه در موارد ضايعهٔ ماکولر يا دکولمان شبکيه رخ مى‌دهد.


۲. پرخونى چشم در يووئيت خلفى خالص ناشايع است؛ اما در يووئيت منتشر رخ مى‌دهد.


۳. درد در يووئيت خلفى ناشايع است؛ اسکلريت خلفى يا نوريت اپتيک (مخصوصاً به‌علت MS) رخ مى‌دهد.

نشانه‌ها

هيپوپيون: اختلالات سگمان خلفى که ممکن است با هيپوپيون و التهاب شديد اتاق قدامى همراه باشند عبارتند از: سيفيليس، سل، سارکوئيدوز، اندوفتالميت و بيمارى بهجت.


- نوع يووئيت:

يووئيت قدامى گرانولوماتوى ناشى از سيفيليس، سل، سارکوئيدوز، توکسوپلاسموز، سندرم V.K.H و فتالمى سمپاتيک ممکن است موجب درگيرى کوروئيد و شبکيه شوند.


- گلوکوم حاد:

در توکسوپلاسموز، نکروز حاد شبکيه و سارکوئيدوز رخ مى‌دهد.


- ويتريت:

يووئيت خلفى معمولاً با ويتريت همراه است. ويتريت شديد در عفونت‌هاى نظير توکسوپلاسموز يا اندوفتالميت باکتريائى رخ ‌مى‌دهد. در هيستوپلاسموز چشمى اگر ويترويت رخ دهد، به‌صورت خفيف مى‌باشد.


- محل ضايعات:

a - شبکيه هدف اصلى براى بسيارى از عوامل عفونى است و توکسوپلاسموز شايع‌ترين عامل رتينيت در افراد با ايمنى سامل است. در افراد دچار نقص ايمنى عفونت شبکيه با هرپس ويروس‌ها نظير CMV و واريسلازستر شايع‌تر است. عفونت شبکيه با سرخچه و سرخک در کودکان خردسال رخ مى‌دهد.


b - کوروئيد: هدف اصلى فرايندهاى گرانولوماتو نظير سل و سارکوئيدوز مى‌باشد. انفيلتراسيون کوروئيد در سندرم V.K.H و افتالمى سمپاتيک روى مى‌دهد.


c - عصب اپتيک: نوريت اپتيک التهابى در سيفيليس، سل سارکوئيدوز، توکسوپلاسموز، مولتيپل اسکلروز، بيمارى لايم، لنفوم داخل چشمى و بيمارى خراش گربه رخ مى‌دهد.

تروما

بررسى سابقه تروما براى رد نمودن جسم خراجى داخل چشمى يا افتالمى سمپاتيک مهم است.

سن بيمارى

سن بيمار: يووئيت خلفى در بيماران زير ۳ سال ممکن است ناشى از سندرم masquerade (به‌علت رتينوبلاستوم يا لوسمي) باشد و يا در اثر عوامل عفونى رخ دهد. در گروه سنى ۱۵-۴ سال، شايع‌ترين عوامل يووئيت خلفى عبارتند از: توکسوپلاسموز و توکسوکايازيس.

نحوهٔ شروع

بيمارى‌هاى سمگان خلفى که با کاهش ناگهانى ديد تظاهر مى‌کنند، شامل توکسوپلاسموز، سندرم نکروز حاد شبکيه و اندوفتالميت باکتريائى است. ساير عوامل خلفى معمولاً شروع تدريجى دارند.