اکثر موارد يووئيت خلفى در ارتباط با نوعى بيمارى سيستميک است.


شايع‌ترين علل رتينيت در افراد با ايمنى سالم عبارتند از: توکسوپلاسموز، در افراد با ايمنى سالم عبارتنداز: توکسوپلاسموز، سيفيليس و بيمارى بهجت. شايع‌ترين علل کوروئيديت عبارتند از، سارکوئيدوز، سل و سندرم Vogt-Koyanagi-Harada. نوريت اپتيک التهابى مى‌تواند ناشى از هر يک از اين بيمارى‌ها باشد؛ اما مولتى پل‌اسکلروز هميشه مطرح است؛ مخصوصاً اگر همراه با دردى باشد که با حرکت چشم تشديد مى‌شود.

عوامل يووئيت خلفى

Infectlous disorders
Viruses
 CMV, herpes simplex, herpes zoster, rubella, rubeola
Bacteria
 Agents of tuberculosis, sporadic and endemic syphilis; Borrelia (Lyme disease); and  various hematogenously spread gram-positive and gram-negative pathogens
Fungi
 Candida, Histoplasma, Cryptococcus, Aspergillus
Parasites
 Toxoplasma, Toxocara, Cysticercus, Onchocerca
Noninfectious disorders
Autoimmune disorders
 Behcet's disease
 Vogt-Koyanagi-Harada syndrome
 Polyarteritis nodosa
 Systemic lupus erythematosus
 Wegener's granulomatosis
 Sympathetic ophthalmia
 Retinal vasculitis
Malignancies
 Intraocular lymphoma
 Malignant melanoma
 Leukemia
 Metastatic lesions
Unknown etiology
 Sarcoidosis
 Serpiginous choroiditis
 Acute multifocal placoid pigment epitheliopathy
 Birdshot retinochoroidopathy
 Retinal pigment epitheliopathy
 Multiple evanescent white dot syndrome