در اين حالت انحراف افقى در ديد به بالا و پائين با هم متفاوت است. در الگوى A در نگاه به بالا، نسبت به نگاه به پائين، انحراف به داخل بيشتر و انحراف به خارج کمتر است و در الگوى V در نگاه به بالا نسبت به نگاه به پائين انحراف به خارج بيشتر و انحراف به داخل کمتر است. درمان اين موارد جابه‌جائى محل اتصال عضلات رکتوس داخلى يا خارجى به‌سمت بالا يا پائين مى‌باشد. گاه درمان پرکارى عضلات مايل نيز لازم است.