طبقه‌بندى استرابيسم

طبقه‌بندى استرابيسم در جدول (طبقه‌بندى استرابيسم) ارائه شده است. شايع‌ترين فرم استرابيسم، ازوتروپى مى‌باشد.
جدول طبقه‌بندى استرابيسم

CLASSIFICATION OF STRABISMUS
Esotropia
Nonparetic
Nonaccommodative
Infantile
Acquired
Accommodative
Partially Accommodative
Paretic
Exotropia
Intermittent
Constant
A" and "V" Patterns"
Hypertropia
Nonparetic
Paretic