ازوتروپى (چشم‌هاى متقاطع يا همگرا) به دو نوع عمده تقسيم مى‌شود که شامل هستند بر: فرم فلجى (ناشى از فلج يا ضعف يک يا چند عضله خارجى چشم) و غير فلجى (Comitant). شايعترين ازوتروپى در شيرخواران و کودکان نوع غير فلجى است که مى‌تواند تطابقي، غيرتطابقى يا ترکيبى از آن دو باشد. اکثر موارد جديد ازوتروپى در بالغين نوع فلجى است در حالى‌که اين نوع در کودکان نادر است. اکثر موارد ازوتروپى غير تطابقى کودکان در دسته ازوتروپى شيرخواران قرار مى‌گيرند که در ۶ ماهگى شروع مى‌شود و بقيه که بعد از ۶ ماهگى شروع مى‌شوند در دسته ازوتروپى غير تطابقى اکتسابى جاى مى‌گيرند.