زاويه کاپا

زاويه بين محور بينائى و خطى است که از مرکز مردمک مى‌گذرد. اگر رفلکس نورى قرنيه در چشمى که بر نورى فيکس شده است بر مرکز مردمک قرار گيرد زاويه کاپا صفر است. به‌طور طبيعى رفلکس نورى ۴-۲ درجه نسبت به مرکز مردمک به سمت نازال رفته است و کمى حالت اگزوتروپى ايجاد مى‌شود (زاويه کاپا مثبت). زاويه کاپا منفى باعث تشخيص کاذب ازوتروپى مى‌شود.

حرکت توأم

حرکت توأم (کونژوگه)، حرکت چشم‌ها در يک جهت و در يک زمان مى‌باشد. duction حرکت هر چشم به تنهائى است مثلاً اد اکشن، ابداکشن، سوپرادد اکشن و اينفرادکشن به‌ترتيب به معناى حرکت چشم به داخل، خارج، بالا و پائين است.


تشکيل يک تصوير از دو تصوير که همزمان توسط دو چشم ديده مى‌شود را fusion (ترکيب تصاوير) مى‌گويند که اين کار را مغز با کنترل عضلات خارجى چشم (فوزيون حرکتي) و ايجاد درک حسى ترکيب شده (فوزيون حسي) انجام مى‌دهد.

هتروفورى يا فوريا

هتروفورى يا فوريا انحرافى در چشم‌ها است که توسط ديد دوچشمى مخفى نگه‌داشته مى‌شود و با برهم زدن ديد دو چشمى اين انحراف را مشاهده کرد. در اين حالت هرگاه يک چشم به داخل، بالا و يا پائين تمايل انحراف داشته باشد به ترتيب به آنها ازوفوري، اگزوفوري، هيپرفورى و هيپوفورى مى‌گويند.

هتروتروپى

به انحراف چشم‌ها که توسط ديد دوچشمى مخفى نمى‌شود هتروتروپى (تروپي) مى‌گويند که به انواع ازوتروپى (انحراف آشکار همگرا يا چشم‌هاى متقاطع) اگزوتروپى (انحراف آشکار يک چشم‌هاى متباعد)، هيپرتروپى (انحراف آشکار يک چشم به بالا) و هيپوتروپى (انحراف آشکار يک چشم به پائين) تقسيم مى‌شود. به‌صورت قراردادى در غياب علت اختصاصى براى وضعيت پائين‌تر يک چشم، انحرافات عمومى را براساس چشم بالاتر نامگذارى مى‌کنند يعنى به‌جاى هيپوتروپى چشم چپ، به آن حالت، هيپرتروپى چشم راست مى‌گويند. در incyclotropia يک چشم حول محور بينائى به داخل (در چشم راست در جهت و در چشم چپ در خلال حرکت عقربه‌هى ساعت) ود ر excyclotropia يک چشم حول محور بينائى به خارج (در چشم راست در خلاف و در چشم چپ موافق حرکت عقربه‌هاى ساعت) انحراف دارد. درجه کمى از فوريا طبيعى است لذا اورتوفورى (عدم تمايل به انحراف پس از برهم زدن ديد دو چشمي) نادر است.

انحراف اوليه

انحرافى است که با فيکس کردن چشم طبيعى و منحرف شدن چشم مقابل (با عضله فلج) اندازه‌گيرى مى‌شود.

انحراف ثانويه

انحرافى است که با فيکس کردن چشم فلج و منحرف شدن چشم سالم اندازه‌گيرى مى‌شود.


ديوپتر منشور (پريزم ) واحد اندازه زاويه است که براى مشخص کردن انحرافات چشمى به‌کار مى‌رود. ديوپتر منشور شماره ۱ (يک پريزم) نور را در فاصلهٔ ۱ مترى از خود به اندازهٔ ۱ سانتى‌متر به سمت قاعده منشور منحرف مى‌کند. هر درجه از قوس تقريباً معادل ۷/۱ پريزم است.

تورشن (Torsion)

چرخش يک چشم حول محور قدامى - خلفى مى‌باشد و شامل است بر (intorsion (incycloduction و excycloduction extorsion که به‌ترتيب عبارتند از چرخش نصف‌النهار ساعت ۱۲ چشم به سمت خط ميانى سر و در جهت خلاف خط ميانى سر.

Vergence

Vergenceها عبارتند از حرکات دو چشم در جهات متضاد. نظير همگرائى (Convergence) که دو چشم به داخل حرکت مى‌کنند و واگرائى (Divergence) که دو چشم به خارج حرکت مى‌کنند.

Version

Versionها عبارتند از حرکات دو چشم در جهات يکسان.