مالفورماسيون‌هاى شريانى وريدى

پروپتوز متناوب (گاه با درد و کاهش گذراى ديد) که با مانور والسالوا يا آويزان کردن سر تشديد مى‌شود، نشانه واريس کاسه چشم است و با MRI و در صورت لزوم ونوگرافى تشخيص داده مى‌شود. فقط در صورتى که بينائى در خطر است جراحى لازم مى‌شود.

فيستول کاروتيد و کاورنو

نوع پرجريان آن معمولاً به‌دنبال ضربه و به‌ندرت خودبه‌خود ايجاد مى‌شود و فرد را دچار احتقان و کموزيس شديد، پروپتوز ضربان‌دار، افزايش فشار داخل چشم و يک بروئى بلند مى‌کند. نوع کم جريان آن‌که معمولاً خودبه‌خود ايجاد مى‌شود علائم و نشانه‌هاى خفيف‌تر داشته، برخلاف نوع اول، اغلب تشخيص داده نمى‌شود. تشخيص با MRI کنتراست يا آنژيوگرافى تفريقى و درمان با آمبوليزاسيون از طريق شريان يا وريد مى‌باشد.