کيست درموئيد اربيت

اکثراً در سوپراتمپورال کاسه چشم قرار دارد، حاوى کراتين، مو و دندان مى‌باشد و پارگى آن التهاب شديد مى‌دهد. در گرافى ساده نقص استخوانى در محل مشاهده مى‌شود.


کيست اپيدرموئيد

پر از کراتين است، معمولاً در لبهٔ فوقانى کاسه چشم ديده مى‌شود و مى‌تواند مادرزادى يا تروماتيک باشد.

درموليپوما

توده‌اى توپر از مواد چربى در زير ملتحمه است که بر روى آن مو رشد مى‌کند و در صورت لزوم برداشتن محدود آن ارجح است.


موکوسل سينوس

ممکن است به کاسه چشم گسترش يابد. تشخيص، با گرافى ساده و CT اسکن و درمان با جراحى است.


مننگوسل و مننگوانسفالوسل

اين حالت از نقص استخوانى اربيت ناشى مى‌شود، به‌صورت توده Fluctuant در قسمت فوقانى داخلى کاسه چشم تظاهر مى‌يابد و با مانور والسالوا بزرگ مى‌شود. اين حالت بيشتر در بدو تولد ظاهر مى‌شود مگر در مواردى که نقص در استخوان اسفنوئيد (ظهور در سنين بلوغ) است.