ديستروفى‌هاى ماکولا

ديستروفى‌هاى ماکولا برخلاف دژنرساسن ماکولا ارثى مى‌باشند و همراه با بيمارى سيستميک نيستند ممکن است گرفتارى چشم، به‌صورت قرنيه يا غيرقرنيه باشد؛ ولى در نهايت هر دو چشم مبتلا مى‌شوند. در بعضى از اين بيماران، در ابتداى بيمارى حدت بينائى اختلال دارد؛ ولى معاينهٔ افتالموسکوپى طبيعى مى‌باشد و برعکس، در بعضى از بيماران تغييرات افتالموسکوپى بارز است؛ ولى بيمار اختلال واضح بينائى ندارد. ديستروفى‌هاى ماکولا را مى‌توان براساس لايهٔ آناتوميک گرفتار تقسيم‌بندى نمود.


ماکولوپاتى تروماتيک


Commotioretinae

در حالت Commotioretinae تروماى بلانت به سگمان قدامى چشم، موجب آسيب ماکولا مى‌گردد. شبکيه به رنگ خاکسترى مايل به سفيد در‌مى‌آيد. در صورتى‌که ضايعه محدود به ماکولا باشد، به آن ادم برلين (Berlin,s edema) گفته مى‌شود. سفيد شدن ماکولا ممکن است بهبود يابد يا اينکه موجب اسکار پيگمانتهٔ شبکيه يا ايجاد سوراخ ماکولا همراه با اختلال ديد مرکزى گردد.


رتينوپاتى Purscher

رتينوپاتى که ناشى از آسيب فشارى شديد به سر يا تنه مى‌باشد و با لکه‌هاى سفيد و خونريزى شبکيه مشخص مى‌شود.


سندرم Terson

سندرم در ۲۰% از موارد خونريزى‌هاى ساب‌آراکنوئيد و ساب‌دورال رخ مى‌دهد و با خونريزى زجاجيه و ماکولا مشخص مى‌شود.


رتينوپاتى خورشيدى

رتينوپاتى خورشيدى به آسيب اختصاصى فووئولا پس از خيره شدن به آفتاب گفته مى‌شود. معمولاً دوطرفه است و در معاينه سوراخ Partal Tickness در مرکز فووه‌آ ديده مى‌شود.