سندرم Vogt-Koyangi-Harada

به مجموعه يووئيت دوطرفه، آلوپسي، پوليوزيس (سفيد شدن مژه‌ها)، ويتيلگو و نقايص موها بيمارى Vogt-Koyangi مى‌گويند که در صورتى‌که همراه کوروئيديت شديد و به‌دنبال آن جداشدگى شبکيه باشد به آنها سندرم Harada مى‌گويند. با کورتيکواستروئيد و ميدرياتيک موضعى احتمال بازگشت بينائى وجود دارد.

اريتم مولتى فرم (سندرم استيون - جانسون)

تظاهرات اين بيمارى که از ازدياد حساسيت به داروها و غذاها ايجاد مى‌شود شامل بثورات جلدي، استوماتيت شديد و کنژونکتيويت چرکى مى‌باشد (گاه باعث سيمبلفارون، انسداد مجارى غدد اشکي، سندرم چشم خشک، زخم و سوراخ‌شدگى قرنيه و پان‌افتالميت مى‌شود). درمان با کورتيکواستروئيد سيستميک است. جهت عفونت ثانويه (به‌طور شايع با استافيلوکوک طلائي) آنتى‌بيوتيک موضعى و جهت خشکى چشم، اشک مصنوعى استفاده مى‌شود.

آکنه روزاسه

اين بيمارى با علت نامعلوم در پوست باعث پرخوني، ضايعات آکنه‌اى شکل و در نهايت هيپرتروفى بافت‌ها (رينوفيما) مى‌شود. تظاهرات چشمى آن شامل بلفاريت مزمن (استافيلوکوکى يا سبوره‌اي)، کراتيت، اپى‌اسکلريت، اسکلريت و ايريدوسيکليت غير گرانولوماتو مى‌باشد. درمان شامل بهداشت پلک، کورتيکواستروئيد موضعى و مصرف درازمدت تتراسيکلين سيستميک مى‌باشد.

بيمارى لايم

تظاهرات چشمى اين بيمارى که از گزش کنهٔ آلوده به بورليا بورگ‌دورفرى ناشى مى‌شود، شامل است بر کنژونکتيويت، فلج اعصاب کرانيال زوج VII و گاه زوج‌هاى IV،III يا VI، يووئيت، نوروپاتى ايسکميک اپتيک، ادم ديسک اپتيک، کراتيت دوطرفه، کوروئيديت و جداشدگى شبکيه مى‌باشد. داکسى‌سيکلين و آمپى‌سيلين در درمان عفونت اوليه مؤثر است ولى جلوى عوارض ديررس را نمى‌گيرد.