لوسمى

تغييرات چشمى (خونريزى در الياف عصبى و لايه‌هاى پره‌رتينال) به‌خصوص در لوسمى حاد و به‌ويژه در عناصر پرخون چشم (شبکيه مشيميه و ديسک) رخ مى‌دهد.

سندرم‌هاى هيپرويسکوزيته

علل اين حالت شامل پلى‌سيتمي، ماکروگلوبولينمى و ميلوم متعدد مى‌باشد. تغييرات حاصل (اتساع شريان‌ها و وريدهاى شبکيه، خونريزي، آنوريسم و نواحى انسداد مويرگي) از کاهش جريان خون ناشى مى‌شوند و با درمان برگشت‌پذير هستند.

بيمارى سلول داسى‌شکل

اين بيمارى در چشم باعث مويرگ‌هاى ويرگول شکل ملتحمه، انسدادهاى شريانى شبکيه و جداشدگى شبکيه مى‌شود.