کانديدياز

در ۳/۲ موارد عفونت سيستميک با کانديدا، چشم درگير مى‌شود (در ابتدا رتينيت گرانولوماتوى نکروزان موضعى با يا بدون کوروئيديت و کم‌کم، اندوفتالميت، پان افتالميت، لکه‌هاى Roth، پاپيليت، جداشدگى شبکيه، آبسه زجاجيه (رشته مرواريد؛ String of pearls)، يووئيت قدامي، هيپوپيون. درمان شامل ويترکتومي، آمفوتريسين B، فلوسيتوزين و کتوکونازول است.

موکورمايکوز

عفونت اين قارچ (شايع در ديابتى‌ها) از مجراء تنفسى فوقانى شروع شده، با حمله به عروق نکروز بافتى داده، به چشم تهاجم کرده باعث پروپتوز، کورى (ناشى از انسداد شريان مرکزى شبکيه)، سياه شدن نيمه کام (پاتوگنومونيک)، آبسه مغزى و مرگ مى‌شود. درمان شامل دبريدمان، کنترل بيمارى زمينه‌اى و آمفوتريسين B وريدى است.