اکثر کودکان در هنگام تولد اندکى دوربين هستند. دوربينى به‌تدريج کاهش‌ يافته و در دهه دوم زندگى به‌حالت امتروپى مى‌رسد. شيب انحناء قرنيه، هنگام تولد بيشتر است و در يک‌سالگى تقريباً به شيب انحناء قرنيه بالغين مى‌رسد. عدسى هنگام تولد کرويت بيشترى دارد و در حدود ۶ سالگى به‌شکل عدسى بالغين درمى‌آيد. طول محور چشم در هنگام تولد کوتاه است (۳/۱۷ mm)، در ۲ تا ۳ سال اول زندگى به‌سرعت (تا ۱/۲۴ mm)، تا ۶ سالگى با سرعتى متوسط (۴/۰ mm در سال) و بعد از آن به کندى (در مجموع ۱mm) طول محور چشم افزايش مى‌يابد و در ۱۵-۱۰ سالگى به‌ طول نهائى خود مى‌رسد. پيرچشمى در دههٔ پنجم زندگى ظاهر مى‌شود.


عيوب انکسارى ارثى مى‌باشند و طريقهٔ وراثت آنها پيچيده بوده، متغيرهاى زيادى را دربر مى‌گيرد. لزومى ندارد که عيوب انکسارى هنگام تولد وجود داشته باشند. معمولاً طى دهه دوم زندگى نزديک‌بينى افزايش يافته و دوربينى کاهش مى‌يابد.