به‌وجود تفاوت بين عيب انکسارى دو چشم اطلاق مى‌شود. آنيزومتروپى از علل اصلى آمبليوپى است، زيرا دو چشم نمى‌توانندمستقل از يکديگر عمل تطابق را انجم دهند و چشمى که دوربينى بيشترى دارد، به مرور زمان دچار تارى ديد مى‌شود. اصلاح انکسارى آنيزومتروپى با ايجاد مشکلاتى نظير تفاوت در اندازهٔ تصاوير در دو شبکيه (aniseikonia) و عدم تعادل حرکات چشم به علت تفاوت در قدرت منشورى محيط دو عدسى اصلاح کننده همراه است. aniseikoniaى شديد پس از اصلاح آفاکى يک چشمى با عينک به‌وجود مى‌آيد، به‌طورى که موجب تفاوتى به ميزان ۲۵% در اندازهٔ تصاوير در شبکيه دو چشم مى‌شود که به‌ندرت قابل تحمل است. اصلاح اين حالت با لنز تماسى تفاوت در تصاوير دو شبکيه را به ۶% مى‌رساند که قابل تحمل است. عدسى‌هاى داخل چشمى تفاوتى کمتر از ۱% ايجاد مى‌کنند.