- کنژوتکيويت ريگتزيائى:

تمامى ريکتزياهائى که براى انسان بيمارى‌زا هستند، مى‌توانند ملتحمه را گرفتار کنند. از جمله تب Q، تب Marseilli، انواع تيفوس و تب منقوط کوه‌هاى راکى.


- کنژونکتيويت قارچى:

کنژونکتيويت کانديدائي: عفونت نادرى ناشى از گونه‌هاى کانديدا (معمولاً کانديدا آلبيکانس) است و به‌صورت پلاک‌هاى سفيد ملتحمه‌اى به‌نظر مى‌رسد. در افراد ديابتى يا بيماران ضعيف از نظر ايمنى مى‌تواند به‌صورت کنژونکتيويت اولسراتيو يا گرانولوماتو رخ دهد. در اسمير تراشيده‌هاى ملتحمه، سلول‌هاى چند هسته‌اى غالب هستند. عفونت به درمان با محلول آبى آمفوتريسين B يا کرم پوستى نيستاتين پاسخ مى‌دهد.