عفونت آسکاريس لومبريکوئيد

عفونت آسکاريس لومبريکوئيد -کنژونکتيويت قصابان (Butcher,s C): در حين برش بافت حاوى آسکاريس، ممکن است شيرهٔ بافتى انگل وارد چشم شده، موجب کنژونکتيويت توکسيک دردناک و شديد گردد. درمان شستشوى سريع و کامل کيسهٔ ملتحمه مى‌باشد.

عفونت تريشينلا اسپيراليس

موجب کنژونکتيويت واقعى نمى‌شود؛ اما در طى انتشار عمومى آن، ممکن است ادم خميرى پلک‌ها، کموزيس و درد حين حرکت چشم وجود داشته باشد.

عفونت شيستوزوما هماتوبيوم

شيستوزوميازيس (بيلاريازيس) ممکن است به‌ويژه در مردان موجب ضايعات گرانولوماتوى ملتحمه گردد. تشخيص با بيوپسى و مشاهدهٔ تخم‌هاى انگل به‌همراه واکنش التهابى گرانولوماتو، مى‌باشد. درمان شامل اکسيزيون گرانولوم و درمان سيستميک با ترکيبات آنتى‌مونيال نظير نيريدازول مى‌باشد.

عفونت تنياسوليوم

اين انگل به‌ندرت موجب کنژونکتيويت مى‌شود؛ ولى به شبکيه، مشيميه يا زجاجيه تهاجم نموده، موجب سيستى سرکوز چشمى مى‌شود. ضايعه ملتحمه، معمولاً به‌صورت کيستى در گوشهٔ داخلى فورنيکس تحتانى ديده مى‌شود، که در فشار، دردناک است. درمان اکسيزيون ضايعه است بيمارى روده‌اى با نيکلوزاميد درمان مى‌شود.

آلودگى به پتيروس پوبيس (Pubic louse)

شپش عانه مى‌تواند مژه‌ها و لبهٔ پلک‌ها را آلوده نمايد احتمالاً اين شپش به‌علت اندازهٔ خاص خود نياز به موهاى با فاصلهٔ زياد دارد. بدين علت تمايل به موهاى عانه و مژه‌ها دارد. به‌نظر مى‌رسد انگل، مادهٔ تحريک کننده‌اى آزادى مى‌کند که در کودکان، کنژونکتيويت فوليکولر توکسيک و در بالغين کنژونکتيويت پاپيلر تحريکى ايجاد مى‌کند. معمولاً لبهٔ پلک‌ها قرمز است و بيمار از خارش شديد شاکى است. درمان با استفاده، ليندان ۱% يا RID (پيرِترين) در ناحيهٔ عانه و لبه پلک‌ها پس از تميز کردن تخم‌ها انجام مى‌شود. براى استفاده از محلول‌هاى فوق در لبهٔ پلک‌ها بايد دقت نمود تا دارو با چشم تماس نيابد.

افتالموميازيس

اين بيمارى عفونت چشم توسط لارو مگس مى‌باشد. لاروها مى‌توانند به بافت نکروزه يا سالم تهاجم کنند. همچنين قادر به انتقال مکانيکى ارگانيسم‌هاى بيمارى‌زا مى‌باشند. لاروها مى‌توانند سطح چشم، بافت‌هاى داخل چشمى يا نسوج کاسهٔ چشم را گرفتار کنند. بيمارى بيشتر در شيرخواران و کودکان کم سن و سال، افراد الکى و بيماران ناتوان رخ مى‌دهد درمان ميازيس سطح چشم برداشتن مکانيکى لاروها پس از بى‌حسى موضعى مى‌باشد [مشاهده چشم با نور فاقد قرمز اسليت لامپ کمتر باعث مخفى شدن لاروها مى‌شود، لذا خارج کردن آنها را تسهيل مى‌کند].