مهم‌ترين ضايعات اين قسمت از راه بينائى را بيمارى سربروواسکولار و تومورهاى تشکيل‌ مى‌دهند. نقص ميدان بينائى در ضايعات خلف کياسمائي، به‌صورت هومونيموس است. به‌علت چرخش ۹۰ درجه‌اى آکسون‌هاى هر تراکت بينائى به‌سمت داخل، ضايعات ناکامل در اپتيک تراکت و هستهٔ ژنيکوليت خارجي، نقص‌هاى ميدان بينائى نامشابه (Incongruous) مى‌دهند. يعنى اينکه ممکن است درگيرى نيمه نازال ميدان بينائى يک چشم بيشتر از نيمه تمپورال ميدان بينائى چشم ديگر باشد. با کامل شدن ضايعه اين عدم تشابه از بين رفته و اين نشانه، قدرت تعيين‌کنندگى محل ضايعه را از دست مى‌دهد. در اين حالت به‌علت سلامت راه‌هاى بينائى نيمکره ديگر، حدت بينائى سالم مى‌ماند. بعد از هفته‌ها يا ماه‌ها، ديسک بينائى رنگ پريده و آتروفيه مى‌شود. به‌علت خونگيرى دوگانه تراکت اپتيک و هسته ژنيکولتى خارجى ضايعات عروقى اوليه آنها ناشايع است (علل شايع ضايعات، تروما، تومورها، AVM، آبسه و بيمارى‌هاى ميلين‌زدا مى‌باشد).


ضايعات راه ژنيکولوکالکارين (از هسته ژنيکوليت خارجى تا کورتکس) به‌علت اينکه در نرون دوم راه بنيائى ايجاد مى‌شود همراه با آتروفى اپتيک نيست (عليرغم ايجاد نقص ميدان بنيائى هومونيموس). هرچه ضايعه خلفى‌تر باشد نقص هومونيموس حاصل مشابه‌تر (Congruous) است. راه ژنيکولوکالکارين تحتانى از لوب تمپورال، راه فوقانى از لوب پاريتال و راه مسئول ديد ماکولا از بين آن دو عبور مى‌کند. ضايعات راه تحتانى نقص‌هاى فوقانى ميدان ديد مى‌دهد و برعکس. ضايعات قسمت قدامى و ميانى لوب تمپورال به‌طور شايع نئوپلاستيک هستند و ضايعات لوب پاريتال و قسمت خلفى لوب تمپورال، عروقى يا نئوپلاستيک مى‌باشند. در اختلالات تدريجى بيشتر به نئوپلاسم و در اختلالات حاد بيشتر به بيمارى عروقى فکر کنيد. مسئول بيش از ۸۰% موارد نقص ميدان بينائى هومونيموس در مردان بالاتر از ۵۰ سال ضايعات عروقى لوب اکسيپيتال است. به‌خاطر اينکه قسمتى از لوب اکسيپيتال که مسئول ميدان ديد ماکولار هومونيموس است در خلفى‌ترين قسمت واقع است ممکن است در انسدادهاى عروقي، نقص ميدان بينائى هومونيموس حاصل، با يا بدون درگيرى ديد ماکولا باشد. مراکز کورتيکال مسئول نيستاگموس اپتوکينتيک در قسمتى بين لوب‌هاى اکسيپيتال، تمپورال و قسمت خلفى لوب پاريتال قرار دارد و توسط شريان مغزى ميانى (MCA) خونگيرى مى‌‌شود. در موارد غير قرينه اى نوع نيستاگموس، ضايعه در لوب پاريتلا است و نه در لوب اکسيپيتال، لذا اگر موارد غير قرينه آن با يک نقص ميدان بينائى اکسپيتيال همراه باشد نشانه اين است که ضايعه عروقى نيست (چرا که خونگيرى اين دو قسمت جدا از هم مى‌باشد) و احتمالاً تومورال مى‌باشد (Cogan's Sign).