مسير حس بينائى در شکبيه استطاله‌هاى گيرنده‌هاى نورى (سلول‌هاى مخروطى و استوانه‌اي) با سلول‌هاى دوقطبى و استطاله‌هاى آنها نيز به نوبه خود با سلول‌هاى گانگليونى سيناپس ايجاد مى‌کند. آکسون اين سلول‌هاى گانگليونى سيناپس ايجاد مى‌کند. آکسون اين سلول‌هاى گانگليونى سازنده عصب اپتيک (زوج II) مى‌باشند. در جمجمه دو عصب اپتيک، کياسماى اپتيک را مى‌سازند که در آن بيش از نيمى از الياف نيمهٔ نازال شبکيه (مسئول ميدان ديد تمپورال) به‌سمت مقابل رفته با الياف نيمه تمپورال عصب مقابل، راه بينائى (اپتيک تراکت) را مى‌سازند. سپس اين تراکت‌هاى بينائى در هر طرف به هسته زانوئى خارجى مى‌روند. پس به اين ترتيب نيمکره چپ مغزى مسئول ميدان بينائى راست بدن مى‌باشد و برعکس. بيست درصد الياف که مسئول عملکرد مردمک هستند قبل از هسته زانوئى جدا شده به کوليکولوس فوقانى و هسته پره‌تکتال مى‌روند. بقيه الياف در هسته زانوئى خارجى سيناپس کرده، نورون‌هاى جديد راه ژنيکولوکالکارين را مى‌سازند که از قسمت خلفى کپسول داخلى گذشته، اشعه بينائى را در لوب‌هاى تمپورال و پاريتال ساخته، به کورتکس اکسيپيتال مى‌روند.