بيمارى‌هاى گوناگونى که عصب اپتيک را درگير مى‌کنند در جدول ( طبقه‌بندى اتيولوژيک بيمارى‌هاى عصب بينائى) آمده است. نقص مردمکى آوران، ضعف ديد رنگ و تغييرات ديسک اپتيک چهره‌هاى بالينى پيشنهادکننده بيمارى عصب اپتيک است. بايد توجه داشت که در مراحل اوليه بيمارى عصب اپتيک رتروبولبار (به‌ويژه کمپرشن با تومور اينتراکرانيال) حتى با از دست رفتن شديد حدت و ميدان بينائى عصب اپتيک طبيعى ديده مى‌شود. آکسون‌ها مى‌توانند مدت‌ها قبل از آتروفى نقص عملکرد پيدا کنند.