لوب فرونتال

ضايعه تحريکى (کانون تشنجي) لوب فرونتال باعث حرکت غير ارادى چشم‌ها به‌سمت مقابل ضايعه مى‌شود و ضايعه تخريبى لوب فرونتال باعث مى‌شود چشم‌ها به‌سمت ضايعه نگاه کنند و نتوانند به‌صورت ارادى و سريع (ساکاديک) به‌سمت مقابل بروند. حرکت تعقيبى به‌سمت مقابل سالم مى‌ماند. ديپلوپى وجود ندارد. فنى‌توئين اثر عمده‌اى بر حرکات ساکاديک دارد.

لوب اکسيپيتال

حرکت تعقيبى (Pursuit) از دست مى‌رود لذا حرکت تعقيب شيء را با حرکت ساکاديک (سريع) انجام مى‌دهد. آرام‌بخش‌ها و کاربامازپين بر حرکات تعقيبى چشم اثر دارند.

ميدبرين

ضايعات کوميشور خلفى باعث نقص نگاه کونژوگه که به بالا مى‌شود و ضايعات ناحيه پشتى و داخلى نسبت به هسته‌هاى قرمز، ضعف نگاه به‌سمت پائين ايجاد مى‌کند. سندرم پارينود (سندرم پره‌تکتال) با از دست دادن نگاه ارادى به بالا، نيستاگموس Vergence-Retraction (در زمان تلاش جهت نگاه بالا) و معمولاً از دست دادن پاسخ مردمک به نور و حفظ ميوز ناشى از رفلکس نزديک مشخص مى‌شود. ممکن است همراه اين سندرم اسپاسم تطابق، از دست دادن نگاه کونژوگه به پائين، از دست دادن همگرائى و تطابق، پتوز، رتراکسيون پلک، پاپيل ادما يا فلج زوج III و... نيز باشد. علت اين سندرم ضايعه تکتال و پره‌تکتال است که ناحيه اطراف قنات سيليوس را درگير کرده است (پينه‌آلوما، گليوم، AVM، بيمارى ميلين‌زدا، تروما). در اين سندرم معمولاً گيز افقى درگير نمى‌شوند.

پل مغزى

ضايعات رتيکولار فورميشن پارامدين پونز باعث فلج گيز افقى همان‌طرف در حرکات ساکاديک و تعقيبى مى‌شود، ولى حرکات آهستهٔ وستيبولار حفظ مى‌شوند (تومورها، CVA،MS،AVM، انسفاليت).