در کنترل حرکات چشم زوج‌هاى VI، IV،III و هسته‌هاى آنها (هسته و راه‌هاى اينفرانوکلئار). ارتباطات بين اين هسته‌ها (راه‌هاى اينترنوکلئار) و راه‌هاى سوپرانوکلئار نقش دارند. حرکات چشم سريع يا آهسته هستند. حرکات سريع چشم شامل حرکات ارادى يا غيرارادى جهت ايجاد فيکساسيون مجدد (ساکاديک) و حرکات آهسته چشم شامل حرکات تعقيبى مى‌باشد. مراکز ساقه مغز مربوط به حرکات سريع و آهسته چشم، در مدولا، پونز و ميدبرين قرار دارند. مرکز کورتيکال حرکات سريع ارادى در لوب فرونتال و حرکات سريع غير ارادى در کورتکس بينائى مى‌باشد. مرکز کورتيکال حرکات آهسته چشم در کورتکس اکسيپيتال قرار دارد.

- مخچه:

ضايعات مخچه منجر به نيستاگموس ناشى از گيز، ديسمترى حرکات سريع (ساکاديک) اختلال حفظ گيز و نقص حرکات تعقيبى آهسته و سريع چشم مى‌شود.