اين بيمارى که شکلى از ميوپاتي ميتوکندريال (حذف در DNA ميتوکندري)مى‌باشد با ناتوانى کند پيش‌رونده حرکت چشم‌ها اغلب همراه با پتوز شديد زودرس (در حضور مردمک و تطابق طبيعي) مشخص مى‌شود. اين بيمارى در هر سنى رخ مى‌دهد و طى ۱۵-۵ سال به فلج کامل عضلات خارجى چشم مى‌انجامد. مجموع اين بيمارى بلوک قلبى و رتينيت پيگمنتوزا را سندرم Kearns-Sayre مى‌گويند.