موارد ارثى دررفتگى عدسى (معمولاً دوطرفه) ممکن است همراه هموسيستينورى و سندرم مارفان باشد. ديد تار مى‌شود و مى‌توان در موارد ناکامل لبه عدسى و زونولاها را از داخل مردمک ديد. پيش‌آگهى موارد ناکامل با عدسى شفاف خوب است. دررفتگى ناکامل اغلب باعث کاتاراکت مى‌شود که عمل تأخيرى کاتاراکت در آنها ارجح است.


در رفتگى تروماتيک عدسى در حالت ناکامل با بى‌علامتى و در حالت شناور و در زجاجيه، با قرمزى چشم و تارى دبد مى‌تواند همراه باشد. لرزش عنبيه (lrdodonesis) در حرکات چشم از علائم شايع دررفتگى عدسى است (به‌ويژه در فرم کامل). در غياب عوارضى شايع نظير التهاب عنبيه، يووئيت و گلوکوم مى‌توان آن را بدون درمان رها کرد وگرنه عدسى بايد خارج شود.