شايع‌ترين تومورهاى بدخيم چشم، کارسينوم سلول بازال (BCC) و کارسينوم سلول سنگفرشى (SCC) مى‌باشد. ۹۵% کارسينوم‌هاى پلک، BCC و ۵% بقيه کارسينوم سلول سنگفرشي، غدد ميبومين سلول مرکل و غدد عرق مى‌باشد. درمان آنها برداشت کامل با جراحى است.

کارسينوم سلول بازال (BCC)

ندولى است با رشد آهسته، بدون درد، يا بدون زخم که تهاجم مى‌کند ولى متاستاز نمى‌دهد. نوع اسکلروزان (مورفه‌آ- لايک) آن در زير سطح رشد کرده با اکتروپيون، انتروپيون، به‌هم خوردگى لبهٔ پلک، گود‌شدن پوست يا ريزش مژه‌ها تظاهر مى‌کند. درمان شامل جراحى با فروزن سکشن، روش Mohs، راديوتراپى يا کرايوتراپى مى‌باشد.

کارسينوم سلول اسکواموس (SCC)

اغلب با ندولى هيپرکراتوتيک شروع شده کم‌کم (بدون درد) بزرگ شده، زخمى مى‌شود. شباهت زيادى به توده خوش‌خيم کراتوآکانتوم دارد. اين کارسينوم نه تنها تهاجم مى‌کند بلکه متاستاز لنفاوى نيز مى‌دهد.

کارسينوم غدد چربى

کارسينوم غدد سباسه، اغلب از غدد ميبومين و زايس و کمتر از غدد چربى ابرو يا کارونکل منشاء مى‌گيرد. ۵۰% موارد شبيه شالازيون و بلفاريت مزمن هستند. آنها نسبت به SCC مهاجم‌تر هستند و به کاسه چشم تهاجم و به مناطق دوردست متاستاز مى‌دهند.

کارسينوم در زمينه گزرودرماپيگمنتوزا

بيمارى اتوزوم مغلوب با کک مک فراوان در نواحى در معرض آفتاب شروع شده کم‌کم به تلانژکتازي، آتروفي، ضايعات زگيلى و نهايتاً BCC، SCC و ملانوم بدخيم مى‌انجامد. اغلب پلک‌ها درگير هستند و گاه اولين محل درگيرى پلک‌ها مى‌باشد. در پلک ممکن است باعث آتروفي، اکتروپيون، سيمبلفارون، زخم قرنيه و کارسينوم پلک شود. حاملين ژن اين بيمارى با کک مک فراوان مشخص مى‌شوند. حفاظت پوست از آفتاب و درمان سريع کارسينوم‌ها، طول عمر آنها را زياد مى‌کند.

ملانوم بدخيم

ملانوم بدخيم بر سه نوع مى‌باشد: ملانوم ندولار، ملانوم Superficial Spreading و ملانوم لنتيگوماليگننت. گاه ملانوم‌ها، آملانوتيک هستند، لذا بيوپسى جهت تشخيص ضرورى است. پيش آگهى به عمق تهاجم وابسته است (با ضخامت کمتر از mm ./۷۶ ‌متاستاز نمى‌دهند).

تومورهاى متاستاتيک

žومورهاى متاستاتيک پلک‌ها نادر بوده به‌طور شايع قبل از تومور اوليه کشف مى‌شوند. اين تومورها ظاهر ظايعات خوش‌خيم نظير شالازيون، کيست‌ها و گرانولوماها را تقليد مى‌کنند لذا تشخيص اغلب حدس زده نمى‌شوند.

سارکوم

رابدوميوسارکوم شايع‌ترين تومور بدخيم اوليه پلک در دهه اول عمر مى‌باشد. در مان با راديوتراپى و شيمى‌درمانى مى‌باشد.