تریکيازيس (Trichiasis)

(برخورد مژه‌ها با قرنيه): اين حالت مى‌تواند از انتروپيون، اپى بلفارون يا بلفاريت ناشى شود و باعث تحريک و زخم قرنيه گردد. درمان آن به‌صورت موقتى با چيدن مژه‌ها و به‌صورت دائمى با الکتروليز، جراحى يا کرايوى مژه‌ها است.


ديس تيکيازيس (Distichiasis)

(مژگان فرعي): اين مژه‌هاى فرعى معمولاً از دهانه غدد ميبومين خارج مى‌شوند (مادرزادى يا متاپلاستيک).


کلوبوم (Coloboma)

پيوستن ناکامل زوايد ماگزيلارى جنينى باعث شکاف لبهٔ پلک (کلوبوم مادرزادى پلک) مى‌شود که معمولاً در قسمت داخلى پلک فوقانى است و اغلب با درموئيد تومور همراه است. اگر قرنيه در معرض خطر مواجهه با بيرون نيست، مى‌توان عمل جراحى را سال‌ها به عقب انداخت.


اپى‌کانتوس (Epicanthus)

در اغلب کودکان (به‌ويژه نژاد زرد) چين‌هاى عمودى پوستى روى کانتوس داخلى وجود دارد به نام اپيکانتوس که مى‌تواند باعث ازوتروپى کاذب شود. در اپى‌کانتوس تارساليس (E. tarsalis) اين چين در امتداد پلک فوقانى (شايع‌ترين فرم) و در اپى‌کانتوس اينورسوس (E. inversus) اين چين در امتداد پلک تحتانى مى‌باشد. اين چين‌ها به‌تدريج تحليل رفته، به‌ندرت در زمان بلوغ باقى مى‌مانند.مى‌توان با جراحى آنها را اصلاح کرد. گاه علت آن ضربه يا جراحى است.