بسيارى از انواع زخم‌هاى قرنيه شبيه هم بوده، تنها از لحاظ شدت با هم تفاوت دارند. داروهاى توصيه شده براى درمان کراتيت عفونى در جدول درمان کراتيت باکتريال، قارچى و آميبي. آورده شده است.

جدول درمان کراتيت باکتريال، قارچى و آميبى

Thlird Choice Second Choice First Choice Organisms
Vancomycin
or ceftazidime
Penicillin G Cefazolin -Gram-positve Cocci: lancet
shaped With Capsule =S    
pneumoniae2
Ciprofloxacin2 Amikacin Gram-Positive rods: Slender
and varying in length    
, Mycobacterium fortuitum    
, Nocardia species    
Actinomyces Species    
Vancomycin or Ceftazidime Penicillin G ُCefazolin :Other gram-Positive Organisms
cocci or rods    
Cefazolin or Vancomycin Penicillin G Ceftriaxone3 Gram-negative Cocci3
Polymyxin Bor Carbenicillin Ciprofloxacin Tobramycin = Gram-negative rods: thin
Pseudomonas    
tobramycin Gentamicin penicillin G Gram-negative rods large
= squar-ended diplobacilli    
Moraxella    
Gentamicinor carbenicillin Ceftazidime Tobramycin Other gram-negative rods
Nystatin, miconazole , or flucytosine Amphotericin B Natamycin Yeast-like organisms= Candida
species4    
Miconazole Amphotericin B Natamycin = Hyphae-like organisms
fungalulcer    
Paromomycin or miconazole Propamidine and neomycin Propamidine and polyhexamethylene biguanide = Cysts, trophozoites
Acanthamoeba    
Gentamicin ceftazidime, or vancomycin Ciprofloxacin Tobramycin and cefazolin No organisms identified ulcer
suggestive of bacterial    
infection    
Miconazole Amphotericin B Natamycin No organisms identified ulcer
suggestive of bacterial    
infection    


lntensive topical treatment -- every hour during the day and every 2 hours during the night for 5 days--is usually sufficient in the first instance subconjunctival injections are rarely necessary unless there are concems about compliance with topical therapy.  (1) 
 
 
Systemic therapy is not generally required. it may be used if the corneal ulcer encroaches on the limbus or if there is associated scleritis or endophthalmitis.
Fluoroquinolones are not recommended for streptococcal comeal disease. Norfloxacin and ofloxacin are comparable in efficacy to ciprofloxacin.  (2) 
Suspected gonococcal keratitis must be treated with systemic therapy (parenteral ceftriaxone, 1-2 g daily for 5 days).  (3) 
Rarely, pityrosporum ovale or Pityrosporum orbiculare may be confused with Canodida species.  (4) 

زخم قرنيه‌اى پنوموکوک

استراپتوک پنومونيه هنوز از علل شايع زخم باکتريال قرنيه دربسيارى از نقاط جهان است. قبل از رواج عمل داکريوسيستورينوستومي، زخم‌هاى پنوموکوکى اغلب در بيماران مبتلا به نسداد مجراء نازولاکريمال ايجاد مى‌شد. زخم ۴۸-۲۴ ساعت پس از ورود باکترى به خراش قرنيه به‌وجود مى‌آيد. اين باکترى به‌طور تيپيک، موجب يک زخم خاکسترى با حدود مشخص شده که از محل اوليهٔ عفونت به‌طرف مرکزقرنيهٔ گسترش می یابد. به علت وضعيت خزشى زخم به آن acute Serpiginous ulcer مى‌گويند. هيپوپيون ديپلوکوک‌هاى گرم مثبت مى‌باشد. اگر داکريوسيستيت وجود داشته باشد بايد درمان شود.

زخم قرنيه‌اى پسودومونا

زخم قرنيه‌اى پسودومونا که به‌صورت انفيلتراسيون خاکسترى يا زرد، در محل پارگى اپى‌تليوم شروع مى‌شود و معمولاً درد شديدى دارد. به‌علت توليد آنزيم‌هاى پروتئوليتيک، ضايعه تمايل به گسترش سريع در تمامى جهات دارد. اغلب هيپوپيون بزرگى وجود دارد. گاهى ارتشاح واگزودا، رنگ آبى مايل به سبز (به‌علت توليد رنگدانه توسط ارگانيسم) داشته که پاتوگنومونيک عفونت پسودومونا آئروژينوزا مى‌باشد. پسودومونا از علل شايع زخم‌هاى باکتريال قرنيه است. مواردى از آن متعاقب استفاده از لنزهاى تماسى نرم، محلول‌هاى فلورسئين يا قطره‌هاى چشمى آلوده گزارش شده است. اسمير حاصل از زخم‌ داراى باکترى‌هاى ميله‌اى دراز و نازک گرم منفى است که اغلب تعداد اندکى دارند.

زخم قرنيه‌اى موراکسلا ليکوفاسينس

زخمى بيضوى با رشد آهسته‌ ايجاد مى‌کند که معمولاً در قسمت تحتانى قرنيه دارد. معمولاً هيپوپيون وجود نداشته، يا کوچک است. اين نوع زخم تقريباً هميشه درمبتلايان به ضعف ايمنى (نظير الکلى‌ها و ديابتى‌ها) ديده مى‌شود.

زخم‌هاى قرنيه‌اى استافيلوکوک آرئوس، استافيلوکوک اپيدرميديس و استرپتوکوک آلفاهموليتيک

در قرنيهٔ افرادى که به‌مدت طولانى از استروئيدهاى موضعى استفاده مى‌کنند به‌وجود مى‌آيد. زخم‌ها اغلب بى‌سروصدا و سطحى هستند.

زخم‌هاى قرنيه‌اى مايکوبا کتريوم فورتوئيتوم و نوکارديا

زخم‌هاى قرنيه‌اى مايکوبا کتريوم فورتوئيتوم و نوکارديا نادر هستند و اغلب متعاقب تروما و تماس با خاک به‌وجود مى‌آيند. بستر زخم داراى خطوط شعاعي، مانند ترک شيشهٔ جلوى اتومبيل است.