آکانتامبا يک پروتوزوآى آزادزى آب‌هاى آلوده مى‌باشد. کراتيک آن، يک عارضه روزافزون استفاده از لنزهاى تماسى نرم مى‌باشد. همچنين اين عفونت بعد از تماس با آب يا خاک آلوده نيز رخ مى‌دهد. علائم اوليه شامل درد، که نسبت به يافته‌هاى بالينى شدت بيشترى دارد، قرمزى و فوتوفوبى مى‌باشد. مراحل اوليه عفونت، با کراتيت هرپس اشتباه مى‌شود. تشخيص با نمونه‌بردارى و کشت تائيد مى‌شود. در برش‌هاى هيستوپاتولوژيک، فرم‌هاى آميبى (تروفوزوئيت يا کيست) مشاهده مى‌شود.

درمان

در مراحل اوليه دبريدمان اپى‌تليوم مفيد است. درمان داروئى با پروباميدين موضعى به همراه پلى‌هگزامتيلن بيگوانيد يا قطره نئوماسين شروع مى‌شود. درمان بيمارى توسط ايجاد مقاومت داروئى و توانائى ارگانيسم در آنکيسته شدن مختل مى‌شود. گاهى استروئيدهاى موضعى جهت کنترال التهاب به‌کار مى‌روند. هنگامى‌که عفونت به اسکلرا برسد، درمان‌هاى طبى و جراحى بى‌فايده مى‌باشند.