اين زخم‌ها معمولاً زخم‌هاى عفونى بوده که متعاقب آسيب اپى‌تليوم به‌وجود مى‌آيند. گاهى اوقات هيپوپيون (Hypopyon) همراه زخم وجود دارد. هيپوپيون تجمع سلول‌هاى التهابى به‌صورت لايهٔ کم رنگى در قسمت تحتانى اتاقى قدامى است و ويژگى زخم‌هاى باکتريال و قارچى مرکز قرنيه مى‌باشد. هيپوپيون در زخم‌هاى باکتريال استريل است (مگر در حضور پارگى غشاء دسمه)؛ اما در زخم‌هاى قارچى ممکن است داراى عناصر قارچى باشند.