براى بعضى معاينات لازم است از بى‌حس کننده‌هاى موضعي، ميدرياتيک‌ها يا سيکوپلژيک‌ها استفاده کرد. پس از انجام معاينه، تجويز کلينرژيک‌ها (قطره پيلوکارپين) نمى‌تواند اثرات ميدرياتيک‌ها را زودتر از بين ببرد. ميدرياتيک‌ها مى‌توانند فشار داخل چشم را بالا ببرند لذا تونومتري، بايد قبل از استفاده از اين داروها باشد.