افتالموسکوپ غيرمستقيم وسيله‌اى است تخصصي، با ديد دو چشمى براى معاينه سگمان خلفى که نيازمند ايجاد ميدرياز مى‌باشد. وسيله‌اى بر روى سرمعاينه کننده قرار مى‌گيرد، سپس در حالى‌که بيمار نشسته يا ترجيحاً خوابيده است نور آن به کمک يک عدسى دستى مثبت بر روى شبکيه فوکوس مى‌شود و سپس به کمک همين عدسى تصوير شبکيه ديده مى‌شود. افتالموسکوپى غيرمستقيم در مقايسه با افتالموسکوپى مستقيم، ميدان ديد وسيعترى دارد (۳۷ درجه در مقابل ۱۰ درجه، لذا حتى تا اوراسرااتا را مى‌توان ديد)، تصوير آن سه بعدى است (برجستگى‌ها و جداشدگى شبکيه بهتر ديده مى‌شود) و منبع نورى آن درخشانتر است (نفوذ بهتر به محيط‌هاى کدر)، ولى تصوير آن معکوس است، بزرگ‌نمائى کمترى دارد (۵/۳ برابر در مقابل ۱۵ برابر) و نور آن بيمار را بيشتر اذيت مى‌کند. با اسليت لامپ (همراه عدسى‌هاى فرعي) يا افتالموسکوپ مستقيم مى‌توان ضايعات مشاهده شده در افتالموسکوپى غيرمستقيم را بزرگتر و به‌صورت اختصاصى مشاهده کرد. در افتالموسکوپى غيرمستقيم مى‌توان به کمک پروبى فلزى از روى پلک بر روى اسکلرا (درست در ناحيه بعد از ليمبوس) فشار وارد کرد و به اين ترتيب نواحى محيطى‌تر شبکيه را در ميدان ديد افتالموسکوپى آورد (روش دپرسيون اسکلرا).