برگرداندن پلک

برگرداندن پلک براى معاينه سطح زيرين پلک فوقانى لازم است به‌خصوص اين کار در موارد مشکوک که به جسم خارجي، مياز چشمى و بعضى انواع کنژونکتيويت لازم مى‌شود. روش کار به اين صورت است که پس از بى‌حسى موضعى در حالى که بيمار به پائين نگاه مى‌کند با يک دست مژه‌هاى پلک فوقانى را (بين شست و انگشت نشانه) مى‌گيريم، سپس در حالى‌که با آپليکاتور موجود در دست ديگر بر روى پلک فوقانى در محل لبهٔ فوقانى تارس (۹mm -۸ از لبه پلک) فشار وارد مى‌کنيم، مژه‌هاى گرفته شده را به سمت بالا مى‌کشيم تا پلک برگردد. پس از معاينه مى‌توان در حالى‌که بيمار به بالا نگاه مى‌کند پلک را به وضع طبيعى برگرداند.

رنگ‌آميزى فلورسئين

جهت رنگ‌آميزى قرنيه از فلورسئين استفاده مى‌شود. نوارهاى کاغذ استريل حاوى فلورسئين (زردرنگ) را مرطوب کرده موقتاً روى سطح داخلى پلک تحتانى قرار مى‌دهيم تا رنگ در اشک حل شود [قبل از آن از نبودن عدسى تماسى چشمى در چشم بيمار اطمينان حاصل نمائيد]. سپس قرنيه با نور آبى اسليت لامپ معاينه مى‌شود. درحالت طبيعى بر روى قرنيه يک لايه نازک و يکنواخت رنگ (آبى رنگ) قرار مى‌گيرد. اگر سطح قرنيه غير طبيعى باشد (کراتيت اشعه ماوراء بنفش، سائيدگى ناشى از ضربه يا جسم خارجى يا زخم عفوني) رنگ در آنجا تجمع يافته، ناحيه‌اى غيريکنواخت (سبزرنگ) نسبت به بقيه قرنيه ايجاد مى‌شود. در بررسى نشت زلاليه هم مى‌توان از اين روش استفاده کرد.

عدسى‌هاى خاص

عدسى‌هاى خاص که به کمک گونيولنز که برروى قرنيه قرار داده مى‌شود، مى‌توان زاويه اتاق قدامى که در حالت عادى با اسليت لامپ قابل مشاهده نيست، مشاهده کرد. به کمک عدسى سه آينه‌اى استيل گولدمن، عدسى روبى (Hruby L) و انواع ديگرى از عدسى‌هاى منفى که درجلوى چشم نگهداشته مى‌شود، مى‌توان ديوپتر مثبت چشم را خنثى کرد و قسمت خلفى زجاجيه و فوندوس را مشاهده کرد. به کمک فيلتر سبز (نور عارى از قرمز يا red free) دستگاه مى‌توان لايه رشته‌هاى عصبى شبکيه را معاينه کرد.


مى‌توان به اسليت وسايلى براى تونومتري، عکسبردارى و ليزر اضافه نمود.