قبل از معاينه چشم با بزرگ‌نمائي، آن را از نظر تورم، قرمزي، حساسيت گرمي، برجستگي، پتوز و رتراکسيون پلک بررسى مى‌کنيم. همچنين غدد لنفاوى پره‌اوريکولار، بافت نرم دور چشم، حساسيت سينوس‌ها، برآمدگى شريان تمپورال را بررسى مى‌کنيم.