عصب تريژمينلا (زوج V)

عصب تريژمينلا که شاخه افتالميک آن پس از عبور از جدار سينوس کاورنو به سه شاخه لاکريمال (مسئول حس غده اشکي)، فرونتال (بزرگ‌ترين شاخه عصب افتالميک که شاخه‌هاى آن يعنى سوپرااربيتال و سوپراتروکلئار مسئول حس ابروها و پيشانى است) و نازوسيليارى (مسئول حس قرنيه، عنبيه، جسم مژگاني، داخل ملتحمه و پلک‌ها و نوک بيني) تقسيم مى‌شود. شاخه ماگزيلارى عصب اينفرااربيتال را مى‌سازد که مسئول حس پلک تحتانى و ناحيه‌اى از گونه مجاور آن مى‌باشد.

عصب ابدوسنس (زوج VI)

عصب ابدوسنس اين عصب که تنها عصبى است که از درون سينوس کاورنو عبور مى‌کند، در کاسه چشم به عضله رکتوس خارجى عصب مى‌دهد.

يووه‌آ (Uvea)

لايه پرعروق تغذيه‌کننده چشم است. اين لايه شامل عنبيه، جسم مژگانى و مشيميه مى‌باشد و توسط صلبيه و قرنيه محافظت مى‌شود.


عنبيه

عنبيه (Iris) عضو پهنى است مماس بر سطح قدامى عدسى که اتاق‌هاى قدامى و خلفى را از هم جدا مى‌کند و توسط عضلات داخل خود، قطر مردمک را کم و زياد مى‌سازد. روى سطح خلفى آن دو لايه پر‌رنگ‌تر قرار دارند که ادامه شبکيهٔ عصبى و اپى‌تليوم پيگمانته شبکيه است. خون‌رسانى آن از حلقه اصلى عنبيه و عصب‌گيرى آن از اعصاب مژگانى مى‌باشد. عمل عنبيه انقباض (پاراسمپاتيک زوج III) و انبساط (سمپاتيک) مردمک جهت تنظيم مقدار نور وارده به داخل چشم مى‌باشد.


جسم مژگانى (Ciliary Body)

جسم مژگانى (Ciliary Body) عضوى است با مقطع مثلثى که از يک ناحيه قدامى چين‌دار (Pars Plicata) و يک ناحيه خلفى مسطح (Pars Plana تشکيل شده است. مويرگ‌هاى آن برخلاف عنبيه داراى منافذ هستند لذا فلورسئين وريدى از آنها نشت مى‌کند. لايه بى‌رنگ داخلى اپى‌تليوم سيليارى ادامه لايه شبکيه عصبى و لايه رنگى خارجى آن ادامه لايه شبکيه عصبى و لايه رنگى خارجى آن ادامه لايه پيگمانته شبکيه است. زوائد مژگانى (پارس پليکا) مسئول ترشح زلاليه است. جسم مژگانى حاوى عضلات طولى (تغييردهنده اندازهٔ سوراخ‌هاى شبکيه ترابکولار) عضلات حلقوى (عمل تطابق) و عضلات شعاعى است. عروق و اعصاب جسم مژگانى مشابه عنبيه است.


مشيميه (Choroid)

مشيميه (Choroid) لايه پرعروقى است که از جلو تا چسم مژگانى و در عقب تا عصب بينائى امتداد دارد. مشيميه از داخل به غشاء بروک (Bruch's M) و از خارج با واسطه فضاء فوق مشيميه‌اى به اسکلرا محدود مى‌شود. عروق آن از خارج به داخل باريک‌تر مى‌شوند و در سمت داخل، صفحهٔ کوريوکاپيلاريس را مى‌سازند. تخليه وريدى مشيميه توسط ۴ وريد ورتکس است. تغذيه بخش خارجى شبکيه به‌عهده مشيميه مى‌باشد.


عصب تروکلئار (زوج IV)

عصب تروکلئار نازک‌ترين عصب کرانيال است ولى طولانى‌ترين مسير داخل جمجمه‌اى را دارد و تنها عصبى است که از قسمت خلفى ساقه مغز منشاء مى‌گيرد. محل تقاطع الياف آن در زير کوليکولوس تحتاين محل مستعد به آسيب اين عصب توسط تنتوريوم است. اين عصب نيز از جدار سينوس کاورنو مى‌گذرد و در کاسه چشم به عضله مايل فوقانى مى‌رود.