ميزان بروز عبارت است از: تعداد موارد جديد بيمارى که در يک جمعيت معين در يک دوره زمانى مشخص بروز مى‌کند. فرمول بدست آوردن آن چنين است:


( m/n ) × ۱۰۰۰ = I


جمعيت در معرض خطر در همان دوره و در همان منطقه = n


تعداد موارد جديد بيمارى در يک دوره معين در يک منطقه مشخص = m


از تعريف بالا معلوم مى‌شود که ميزان بروز اطلاق مى‌شود به:


- فقط موارد جديد

- در يک دوره معين

- در يک جمعيت معين يا جمعيت در معرض خطر، مگر مخرج کسر ديگرى تعيين شده باشد

- همچنين مى‌توان آن را به موارد جديد دفعات يا حملات بيمارى (Episodes) در يک دوره زمانى معين - در هزار نفر - اطلاق کرد.


۱۰۰۰ × (h/f) = ميزان بروز (نوبت‌هاى بيماري)


ميانگين تعداد افرادى که در آن دوره در معرض خطر بوده‌اند = f


تعداد دفعات بيمارى که در يک دوره زمانى معين آغاز شده = h


ميزان بروز، دفعات بروز جديد بيمارى را در جامعه اندازه‌گيرى مى‌کند و تحت تأثير مدت بيمارى نيست و کاربرد آن عموماً به بيمارى‌هاى حاد محدود مى‌شود.

ميزان حمله بيمارى (Attact Rate)

ميزان حمله يک ميزان بروز است (که به‌طور معمول برحسب درصد بيان مى‌شود) و فقط هنگامى بکار گرفته مى‌شود که جمعيت در يک دوره محدود زمانى در معرض خطر قرار گرفته باشد. (مانند هنگام بروز همه‌گيرى‌ها). اين ميزان تعداد موارد بيمارى را در جمعيت در معرض خطر با هم مرتبط مى‌کند و بازتاب دامنه همه‌گيرى است. فرمول محاسبه ميزان حمله چنين است:


(t/v) × ۱۰۰ = A.R


مجموع جمعيت در معرض خطر در همان فاصله زمانى = t


تعداد موارد جديد يک بيمارى معين در يک فاصله زمانى مشخص = v

ميزان حمله ثانويه (Secondary Attact Rate-SAR)

عبارت است از تعداد اشخاص در معرض خطر که در فاصله ى دامنه دور کمون پس از تماس با يک مورد اوليه بيمارى در آنها بروز مى کند.

موارد کاربرد ميزان بروز

ميزان بروز بعنوان يکى از نشانگرهاى وضعيت بهداشتى در موارد ذيل بکار مى‌رود:


- اقدامات مبارزه با بيمارى‌ها

- پژوهش سبب‌شناختى و بيمارى‌زايى و توزيع بيمارى و کارآيى تدابير پيشگيرى و اقدامات درماني


به‌عنوان مثال: هرگاه ميزان بروز بيمارى رو به افزايش باشد ممکن است نشانه نارسايى يا کارآمد نبودن برنامه‌هاى جارى مبارزه با بيمارى‌ها باشد. افزايش موارد بروز ممکن است نشانه نياز به فراهم کردن برنامه‌هاى جديد براى مبارزه با بيمارى‌ها و پيشگيرى از آنها باشد، يا لازم شود نظام گزارش‌دهى بيمارى بهبود يابد، تغيير يا نوسان در بروز يک بيمارى ممکن است به‌معناى تغيير در عامل سببى بيماري، يعنى تغيير در ويژگى‌هاى عوامل بيمارى‌زايي، ميزبان يا محيط‌ زيست باشد. تجزيه و تحليل اختلاف مشهود در ميزان‌هاى بروز گزارش‌شده از گروه‌هاى اجتماعي، اقتصادى و جغرافيايى گوناگون مى‌تواند ديدگاه‌هاى مفيدى در کارآيى خدمات بهداشتى ارائه‌شده، بدست دهد.