براى مقايسه ميزان مرگ در دو جمعيت با ساختار سنى متفاوت ميزان خام مرگ وسيله خوبى نيست، زيرا ميزان‌ها تنها هنگامى قابل مقايسه با يکديگرند که جمعيت پايه آنها قابل مقايسه باشند و بکار گرفتن يک رديف ميزان‌هاى اختصاصى سنى مرگ کارى پرزحمت است. چاره کار تطبيق سني يا استاندارد کردن سني است که اثر مخدوش‌کننده اختلاف ساختارهاى سنى را ازبين مى‌برد و يک ميزان ساده تطبيق‌شده يا استاندارد بدست مى‌دهد که مى‌توان ميزان‌هاى مرگ‌ومير را مستقيماً مقايسه کرد. عمل تطبيق يا استاندارد کردن را نه‌تنها ازنظر سني، بلکه ازنظر جنس، نژاد، وضعيت زايمان و... هم مى‌توان انجام داد و با اين ترتيب ميزان‌هاى تطبيق‌شده جنسي، نژادى و... بدست آورد.


عمل استانداردکردن به يکى از دو روش - مستقيم يا غيرمستقيم - انجام مى‌شود و هر دو روش با انتخاب يک جمعيت استاندارد و نه با ساختارهاى سنى جمعيت‌ها، انجام مى‌گيرد.