پيشگيرى و کنترل شامل دو قسمت است:


ا. پيشگيرى از ابتلا به پرفشارى خون (پيشگيري)

۲. پيشگيرى از عوارض پرفشارى خون (کنترل)


براى پيشگيرى از ابتلا به پرفشارى خون، ضمن آگاهى دادن به افراد جامعه درمورد اهميت بيماري، فقدان علايم و لزوم اندازه‌گيرى مرتب فشارخون هر ۲ سال يکبار، توجه دادن به عوامل مؤثر و قابل اصلاح در جلوگيرى از افزايش فشارخون نيز بسيار مفيد و اساسى است. اين عوامل عبارتند از:


۱. رعايت رژيم غذايى سالم، کاهش مصرف نمک و محدوديت مصرف چربى‌هاى اشباع‌شده و کلسترول

۲. افزايش مصرف ميوه و سبزى‌هاى تازه

۳. تعديل ميزان مصرف کالرى و پيشگيرى از چاقي

۴. افزايش فعاليت‌هاى بدنى پرتحرک به مدت حداقل ۳۰ دقيقه و حداقل ۳ روز در هفته

۵. دورى از دود سيگار


با وجود اهميت بسيار زياد فشارخون بالا و نقش آن در افزايش مرگ‌ومير قلبى - عروقي، هنوز درصد بالايى از بيماران از بالابودن فشارخون خود اطلاع ندارند و هنوز درصد بالايى از بيمارانى که شناخته شده‌اند، تحت درمان قرارندارند و يا فشارخون آنها در حد مطلوبى کنترل نشده است. آمارها نشان مى‌دهند که در کشور آمريکا هنوز فقط حدود يک‌چهارم بيماران از کنترل مطلوب (فشارخون کمتر از ۹۰/۱۴۰ ميليمتر جيوه) برخوردار هستند.


وضعيت گزارش‌شده از کشورهاى پيشرفته ديگر نيز مشابه همين يافته است. در بررسى ۱۴،۰۰۰ بيمار در اروپاى غربي، ميزان کنترل فشارخون بالا ۴۳% و در اسپانيا ۱۳ تا ۲۶% گزارش شده است. در کشور ما بررسى فشارخون مردم تهران نشان داد که کمتر از نيمى از بيماران مبتلا به پرفشارى خون از بيمارى خود اطلاع دارند و کمتر از ۲۰% بيماران در حد مطلوب کنترل شده‌اند. در طرح قلب سالم کمتر از ۴۰% بيماران از بيمارى خود اطلاع داشتند. علاوه بر اين در بررسى يک گروه پرخطر از بيماران مبتلا به بيمارى عروق کرونر نيز با وجود اينکه ۸۰% بيماران از فشارخون بالاى خود مطلع بودند و تحت درمان متخصص قلب قرار داشتند، فقط ۳۸% بيماران در حد مطلوبى کنترل شده بودند.