۱. آشنايى پزشکان و کادر پزشکى با بيمارى و عوارض آن


۲. آشناشدن پزشکان با درمان‌ها و اهداف درمانى جديد


۳. دادن آگاهى و هشدارهاى لازم به افراد جامعه در رابطه با اهميت فشارخون بالا و مشکل‌هاى ناشى از ابتلا به اين عارضه


۴. برنامه‌ريزى هماهنگ و گسترده درجهت تعيين شيوع بيمارى در گروه‌هاى مختلف اجتماع با توجه به سن، جنس، محل زندگى وغيره


۵. ايجاد مراکز تشخيصى و درمانى در مناطق مختلف کشور براى هدايت، تشخيص و درمان بيماران

جدول موانع کنترل مطلوب فشارخون

● عدم رعایت دستورهای پزشک
مشکل ارتباط پزشک با بیمار
مشکلهای شخصیتی و رفتاری
عوارض جانبی داروها
● عدم آگاهی پزشک در مورد لزوم کنترل دقیق فشار خون بالا
● فقدان پاسخ مناسب به داروی تجویز شده
انتخاب نادرست دارو
فشار خون ثانویه
تداخل های دارویی
● بیماری های همراه
نارسایی کلیه
چاقی
● موانع اقتصادی