پرفشارى خون به سطوح فشار خون سيستولى و يا دياستولى اطلاق مى‌شود که با افزايش خطر ابتلا يا ميرايى همراه باشد.


فشارخون بالا يکى از مهمترين عوامل خطر بروز بيمارى‌هاى قلبى - عروقى و شايعترين عامل بروز نارسايى قلبى و سکته مغزى در بسيارى از کشورها و شايعترين عامل ايجاد نارسايى کليوى است. (Joint National Committe on Prevention, Detection and Treatment of High Blood Pressure-JNC VI)


داروهاى پايين‌آورنده فشارخون از رايجترين داروهايى هستند که توسط پزشکان نسخه مى‌شوند، با اين حال هنوز بيش از نيمى از بيمارانى که فشارخون بالا دارند، درمان نمى‌شوند و فشارخون در بيشتر آنهايى که درمان مى‌شوند در حد مطلوب کنترل نشده است.