آن دسته از بيمارى‌هاى شايعى که به‌علل مختلف باعث درگيرى سيستم قلبى عروقى بدن انسان مى‌شود و شامل آترواسکلروز و پرفشارى خون مى‌باشد.