بيمارى ديابت، شايعترين بيمارى ناشى از اختلال‌هاى متابوليسم و پنجمين علت مرگ‌ومير در جوامع غربى است. بيماريزايى اين عارضه، چه ازنظر هزينه درمانى و چه ازجهت ازکارافتادگي، بسيار بالا و يکى از عمده‌ترين مسائل بهداشتى - درمانى انسانها است. اگرچه در سده اخير درمورد سبب‌شناختي، بيماريزايي، فيزيوپاتولوژي، پيشگيرى و درمان بيمارى مطالعه‌هاى زيادى انجام شده است، دانش ما در اين مورد کاستى‌هاى بسيارى دارد و پيشگيرى از عوارض ديررس بيمارى در بيشتر موارد با عدم موفقيت همراه است.