هزينه

هزينهٔ مستقيم ناشى از حوادث (مربوط به خدمات پزشکي) در دنيا سالانه پانصد ميليارد دلار اعلام شده است. اين هزينه، مقدار هزينه‌هاى غيرمستقيم و درد و رنج ناشى از حوادث و نيز بار روحى و روانى آن را نشان نمى‌دهد.


از طريق شاخص سال‌هاى از دست رفته عمر قبل از ۶۵ سالگى و نيز شخص - سال از دست‌رفتهٔ زندگى مولد مى‌توان بار حوادث را محاسبه نمود. براى مثال در سال ۱۹۸۵ در آمريکا سال‌هاى ازدست‌رفته عمر قبل از ۶۵ سالگى به‌ علت بيمارى‌هاى قلبى کودکان حدود ۸/۳ ميليون سال و در اثر سوانح و حوادث ۱/۴ ميليون سال بوده است. در همين سال پژوهش‌ها نشان داده‌اند که تعداد ۵۷ ميليون آسيب جدى معادل ۶/۱۵۷ ميليارد دلار هزينه داشته که ۵۰ ميليارد دلار هزينهٔ مستقيم، ۶۵ ميليارد دلار هزينهٔ از دست‌ رفتن توليد و ۴۸ ميليارد دلار هزينهٔ مرگ زودرس بوده است. به‌ علاوه تخمين زده مى‌شود که به‌ ازاء هر مورد مرگ ناشى از آسيب به‌ طور ميانگين ۳۶ سال عمر از دست‌ مى‌رود. بيشترين متوسط هزينه به ‌ازاء هر مورد، مربوط به آسيب‌هاى ناشى از وسايل نقليه است. در ايران حوادث رانندگى سالانه سه‌هزار ميليارد ريال خسارت ايجاد مى‌کند.


در سال ۱۳۷۴ تصادف‌هاى رانندگى موجب مرگ ۵ هزار نفر و جرح و معلول ‌شدن ۴۰ هزار نفر از رانندگان و سرنشينان خودروها شده است. در اين مدت ۱۶۰ هزار تصادف درون‌شهرى و ۴۵ هزار تصادف برون‌شهرى اتفاق افتاده است.

عوارض و معلوليت‌ها

بيشترين معلوليت‌ها را به ‌ترتيب حوادث رانندگي، حوادث محيط کار و حوادث خانگى ايجاد مى‌کنند. عوارض و معلوليت‌هاى ارتوپدى شايع‌ترين و عوارض عصب‌شناختى تأثيرگذارترين نوع از نظر شدت و دوره زمانى است.