ساير بيمارى‌هائى که در ايران شايع است شامل: آسم، تالاسمي، افسردگي، سوءتغذيه کودکان زير ۵ سال و حوادث و سوانح مى‌باشد.