بيمارى کوليت اولسروز به‌طور عمده افراد جوان (۲۰ تا ۴۰ ساله) را مبتلا مى‌سازد، ولى در هر سنى ممکن است بروز نمايد، به‌ طورى که در بين کودکان يک ساله و افراد ۸۰ ساله اين بيمارى ديده شده است. حتى در برخى از مطالعه‌ها منحنى شيوع، اوج قابل توجهى را در سنين کهولت دارد. در ايران بيشترين تعداد بيماران در دهه‌هاى سنى دوم تا پنجم زندگى بوده‌اند. بيشتر مطالعه‌ها ميزان ابتلاء را در زنان بيش از مردان گزارش کرده‌اند ولى بسيارى ديگر نتوانسته‌اند اين اختلاف را ثابت نمايد. در ايران طبق آمار، ميزان ابتلاء در زنان بيشتر است.


اين بيمارى در بين قوم يهود بيش از ديگر نژادها و مذاهب شيوع دارد. در آمريکا ميزان ابتلاء در يهوديان ۱۳ در صد هزار نفر مى‌باشد، در حالى‌که در سفيدپوستان ديگر ۸/۳ در صد هزار نفر است. اين آمار در ميان سياه‌پوستان باز هم رقم کمترى را نشان مى‌دهد و در بين نژاد يهود طايفهٔ اشکانازى بيش از ساير طوايف گرفتار اين بيمارى مى‌شوند.


شيوع اين بيمارى در بين روستائيان و شهرنشنيان اختلاف چندانى ندارند. از آمار بيماران ثبت شده در ايران چنين بر مى‌آيد بيشتر مبتلايان ساکن شهرها بوده‌اند.


کشورهائى که از شيوع بالاتر بيمارى کوليت اولسروز برخوردار هستند، از جمله آمريکا و اروپاى شمالي، وضع اقتصادى بهترى دارند. ولي، طبق مطالعه‌هائى که در ساير کشورها انجام شده سطح اقتصادى و اجتماعى تأثيرى در روند ابتلاء به بيمارى نداشته است.