توزيع جغرافيائى

بين مناطق پرخطر واقع در اروپاى شرقى (حوزهٔ درياچهٔ بالکان) و ايتاليا و مناطق کم‌خطر واقع در هندوستان ازنظر ميزان بروز سرطان حدود ۱۰برابر اختلاف وجود دارد.

روند زمانى

در دهه‌هاى اخير با وجود افزايش ميزان بروز سرطان مثانه (درحدود ۱۰%) ميزان مرگ‌ومير اين بيمارى در کشورهاى غربى به ‌تدريج رو به کاهش نهاده است. افزايش ميزان بروز بيشتر ناشى از شناسائى زودرس بيمارى در مراحل اوليه مى‌باشد.

ويژگى‌هاى فردى

نسبت جنسى (مرد به زن) در سرطان مثانه از حدود ۱ (در مناطق کم‌خطر) تا حدود ۱۰ (در مناطق پرخطر) متفاوت مى‌باشد. بروز اين سرطان با افزايش سن افزوده مى‌شود به ‌طورى که در دهه ششم عمر به حداکثر مى‌رسد.