تومورهاى بدخيم بافت مثانه به‌طور عمده از نوع کارسينوم سلولى انتقالى (Transitional Cell Carcinoma-TCC) مى‌باشد، که بيشتر آنها در ديوارهٔ قدامى مثانه پيدا مى‌شوند.