سرطان‌هاى پوست، شايع‌ترين انواع سرطان‌هاى انسانى است و مطالعه‌ها نشان مى‌دهند که ساليانه پانصد هزار مورد جديد از سرطان پوست در آمريکا تشخيص داده مى‌شود. مطالعه‌ها در کشور ما نيز نشان مى‌دهند که سرطان‌هاى پوست به ‌تنهائى ۷/۳۲% کل سرطان‌ها را تشکيل مى‌دهد. شيوع سرطان‌هاى پوست در دهه‌هاى اخير رو به افزايش بوده و از آنجائى که بيشتر اين سرطان‌ها ناشى از تماس مکرر با نور خورشيد است، تغييرهاى جوى و ازجمله تغيير در ضخامت لايهٔ محافظ اوزون همراه با تغيير در عادت‌هاى فردى و اجتماعى مى‌تواند توجيه‌گر اين افزايش بروز باشد. با اين حال، به‌ دليل آنکه سرطان‌هاى پوست در مجموع درصد کوچکى از مرگ‌ومير ناشى از کل سرطان‌ها را تشکيل مى‌دهند، اين افزايش خيلى مورد توجه قرار نگرفته است.


اختلال در تقسيم و تمايز سلولى وجه مشخصهٔ تمام انواع سرطان‌ها است و با توجه به آنکه انواع مختلفى از سلول‌ها در بافت پوست و زيرپوست يافت مى‌شوند که هريک از آنها مى‌تواند منشاء ايجاد سرطان باشد، طيف وسيعى از تومورها با منشاء سلول‌هاى اپيدرمي، سلول‌هاى رنگدانه‌ساز (ملانوسيت‌ها)، فوليکول‌هاى مو، غدد عرق و سباسه، بافت هم‌بندي، عروق خونى و لنفاوى و چربى زيرجلدى مى‌توانند در پوست ايجاد شوند. هم‌چنين پوست مى‌تواند محل متاستاز تومورهاى ارگان‌هاى ديگر نيز باشد که البته تومورهاى متاستاتيک در پوست شيوع بسيار کمى دارند.