مقدمه و معرفى بيمارى:


- تعريف و اهميت بهداشتى:

هپاتيت E نوعى بيمارى ويروسى قابل انتقال از طريق آب‌هاى آلوده است که هرچند سابقهٔ ديرينه دارد، ولى ويروس عامل آن به ‌تازگى شناخته شده است و باوجود اينکه تشابه همه‌گيرى شناختى زيادى با هپاتيت A دارد، ولى هيچ‌گونه تشابه ژنومى و پادگنى بين آن و پيکورنا ويروس‌ها وجود ندارد.


ساير اسامى هپاتيت E عبارتند از:


- هپاتيت NANB منتقله ازطريق روده

- هپاتيت NANB اپيدميک

- هپاتيت NANB مدفوعى - دهاني

- هپاتيت NANB شبهA